Officiellt hälsoprogram

Officiellt hälsoprogram

Ett officiellt hälsoprogram trädde i kraft 2013/01/01 och innebär att alla avelsdjur ska vara besiktigade före parning

vid en ålder av minst 18 månader. Besiktningen ska vara utförd av för ändamålet utsedd veterinär.


Avelsdjur får ej ha genomgått ögonoperation. Avelsdjur får ej heller ha genomgått eyetacking.


Alla blanketter (vuxen, valp och valp vid eyetacking) som använts under projekttiden kommer att omarbetas.

På intyget kommer att anges om hunden är utan anmärkning, har notering eller har anmärkning. En hund med anmärkning bedöms inte motsvara Grundreglernas och Jordbruksverkets s krav och ska inte användas i avel.

Om ägare låter undersöka hunden vid flera tillfällen ska på blanketten uppges att hunden är undersökt tidigare med uppgift om veterinär och datum.


Hundar som vid en ålder av minst 18 månader undersökts fram till och med 2012 godkänns med det gamla intyget om resultatet visar ögonstatus utan anmärkning, besiktningen är utförd av för ändamålet utsedd veterinär, avelsdjuret ej har genomgått ögonoperation och avelsdjuret ej heller har genomgått eyetacking.


Shar Peiprojektet fortsätter parallellt med hälsoprogrammet. Uppfödare av shar pei ska också besiktiga valpkull med valpintyg för shar pei både vid eyetacking (även kullsyskon) och inför leverans (förutom det vanliga besiktningsintyget)  För valpbesiktningarna kommer tills vidare återstående medel avsatta för Shar Peiprojektet att användas. För vuxna hundar står ägaren för alla kostnader i samband med besiktningen för avel.


För utländskt, icke svenskägt avelsdjur gäller, i de fall intyg enligt ovan saknas att

”SKK/CS äger rätt att, i särskilda fall och då synnerliga skäl finns, bevilja dispens från detta .” Eventuella dispensansökningar beträffande intyg för icke svenskägt avelsdjur ställs i god tid till SKK/AK. Ansökan ska då åtföljas

av intyg om hundens ögonstatus samt försäkran att hunden inte genomgått kirurgiskt ingrepp (ögonoperation) och att hunden ej heller genomgått eyetacking.


I Avelsdata/Hunddata visas resultatet från första undersökningstillfället efter det att hunden fyllt 18 månader. Resultatet kvarstår även om hunden senare genomgår ytterligare undersökningar. Resultatet från en förnyad undersökning registreras endast om det föregåtts av ett formellt överklagande. Överklagandet ska ske skriftligen till SKKs avdelning för avel och hälsa. Den nya undersökningen ska utföras av en av SKK anvisad veterinär, vilken före undersökningen ska informeras om att det gäller ett överklagande av tidigare diagnos och blanketter från föregående undersökningar ska visas upp.